ZAKRES PRAC: ROBOTY MOSTOWE:

Etap I – budowa wiaduktu w ciągu DK-8 na przecięciu z ulicą Skierniewicką
w ramach rozbudowy DK8 do parametrów drogi ekspresowej na odcinku od granicy
województwa do Radziejowic tj. od km 408+753 do km 418+400 z wyłączeniem odcinka od
km 414+955 do km 416+128 (istniejący węzeł).

Wiadukt zlokalizowany jest w km 413+618,94 drogi krajowej nr 8 w miejscu skrzyżowania z
drogą powiatową (ul. Skierniewicka) w km 0+245,81.
Podstawowe parametry techniczne obiektu:
- Długość wiaduktu w osi dk 8 L = 9,60 m
- Szerokość całkowita w osi ul. Skierniewickiej Bc = 28,44 m
- Światło pionowe minimalne Hs,min = 4,62 m

Etap II – odcinek granica województwa mazowieckiego – Radziejowice (bez węzła) – z
wyłączeniem węzła w Adamowicach

Kładka dla pieszych KŁ-1 w km 411+455,11
Zakres prac
Przedmiotowy Projekt swym zakresem obejmuje następujące elementy obiektu:
1. Gabaryty i konstrukcje wszystkich podpór oraz elementów ich posadowienia na gruncie.
2. Ustrój nośny kładki.
3. Konstrukcja pomostu kładki.
4. Konstrukcja dojść do kładki (schody i pochylnie).
5. Rozwiązania i rozmieszczenie elementów wyposażenia.

Kładka dla pieszych KŁ-6 w km 414+920,3
Zakres prac
Zaprojektowano konstrukcję łukową stalową z podwieszonym pomostem stalowym z profilu
zamkniętego. Łuki stalowe maja przekrój kwadratowy o zmiennych wymiarach od 120x120
do 50x50cm w zworniku łuku. Pomost w konstrukcji pełni rolę ściągu łuku.

Remont wiaduktu nad linią PKP
Remont obiektu będzie polegał na rozbiórce nawierzchni bitumicznych wraz z izolacją, rozbiórce przykryć dylatacyjnych, demontażu istniejących sączków i istniejącego kolektora odwadniającego, demontażu barieroporęczy, osłon przeciwporażeniowych, a następnie wykonaniu nowych elementów wyposażenia i elementów bezpieczeństwa ruchu.
Projekt obejmuje również regulację łożysk na podporze (jezdnia lewa) i podporze nr 6 (jezdnia prawa), usunięcie zarysowań na belkach podporęczowych poprzez ich rozkucie i naprawienie zaprawami PCC, wykonanie zabezpieczeń antykorozyjnych oraz poprawę systemu odwodnienia na obiekcie poprzez wbudowanie nowych sączków stalowych.

Most MD-4 na drodze dojazdowej 414L1
Zaprojektowany obiekt zlokalizowany jest w planie na prostej. Obiekt usytuowany jest w skosie
70,00° Podpory ustawione są równolegle do koryta rzeki. Zaprojektowano most jednoprzęsłowy ramowy o rozpiętości w osiach ścian pionowych 15,90m. Całkowita długość obiektu ograniczona krawędziami pomostu wynosi 16,86m. Na konstrukcji mostu znajduje się jezdnia drogi dojazdowej, prawostronny chodnik i lewostronna zabudowa gzymsowa. Jezdnia o szerokości 6,60m obejmuje dwa pasy ruchu po 2,75m każdy oraz obustronną opaskę o
szerokości 0,55m każda. Chodnik prawostronny o szerokości 1,70m. Na chodniku umieszczono barierę stalową SP-06, przejście o szerokości 90cm i balustradę stalową o wysokości 1,1m.
Zabudowa gzymsowa lewostronna o szerokości 80cm. Na zabudowie gzymsowej umieszczono barieroporęcz stalową sztywną.
 

Most MS-3 na rzece Okrzeszy w ciągu DK-8
Zaprojektowano obiekt jednoprzęsłowy o rozpiętości przęsła 15,90 m. Obiekt usytuowany jest prostopadle do osi drogi ekspresowej. Zaprojektowano ustrój niosący o konstrukcji rozdzielonej pod każdą jezdnię drogi ekspresowej. Schemat statyczny płyty swobodnie podpartej. Konstrukcję ustroju niosącego stanowi żelbetowa płyta o grubości 85 cm. Na obiekcie przewidziano umieszczenie ekranów akustycznych o wysokości 4,00 m.

Pomost lewej jezdni o szerokości całkowitej 14,90 m zawiera dwa pasy ruchu o szerokości 3,50 m każdy, pas wyłączenia ruchu o szerokości 3,00 m, obustronne opaski o szerokości 0,80 m każda, zabudowa gzymsowa wewnętrzna o szerokości 0,80m i zabudowa chodnikowa zewnętrzna o szerokości 2,50 m. Szerokość jezdni pomiędzy krawężnikami lewej jezdni wynosi11,60 m.
Pomost prawej jezdni o szerokości całkowitej 13,60 m zawiera dwa pasy ruchu o
szerokości 3,50 m każdy, pas awaryjny o szerokości 2,50 m, opaska wewnętrzna o szerokości 0,80 m i zewnętrzna o szerokości 0,30 m, zabudowa gzymsowa wewnętrzna o szerokości 0,80 m i zabudowa chodnikowa zewnętrzna o szerokości 2,20 m. Szerokość jezdni pomiędzy krawężnikami prawej jezdni wynosi 10,60 m.

Ustrój niosący oparty na przyczółkach za pośrednictwem łożysk garnkowych. Przyczółki
żelbetowe, ściankowe. Ściany boczne przyczółków zakończone skrzydłami podwieszonymi.
Posadowienie pośrednie na palach żelbetowych, wierconych F120 cm. Za przyczółkami zaprojektowano płyty przejściowe, żelbetowe o długości 4,00 m. Na obu końcach obiektu, z każdej strony zaprojektowano schody dla obsługi o szerokości 80cm z jednostronną poręczą. Na końcach obiektu, na całej szerokości pomostu, zaprojektowano bitumiczne przykrycie dylatacyjne.Wiadukt drogowy WD-7
Zaprojektowany wiadukt znajduje się nad rozbudowywaną do parametrów drogi ekspresowej drogą krajową Nr 8. Oś jezdni zaprojektowanego wiaduktu przecina oś zaprojektowanej drogi w km 418+237,42.
Jest to obiekt 4-przęsłowy usytuowany w skosie prawym 105,600.
Światło poziome pod obiektem, prostopadłe do osi przekraczanej przeszkody w przęsłach nad
rozbudowywaną drogą Nr 8 wynosi 18,87m. Całkowita szerokość obiektu wynosi 10,13 m.
Długość całkowita obiektu w świetle ścianek żwirowych mierzona w osi jezdni wynosi 79,45 m.
Zakres prac
Przedmiotowy projekt swym zakresem obejmuje następujące elementy obiektu:
1. Gabaryty i konstrukcje wszystkich podpór oraz elementów ich posadowienia na gruncie.
2. Ustrój nośny.
3. Konstrukcja pomostu.
4. Stożki nasypu wraz z zabezpieczeniem.


Etap III. Budowa węzła drogowego w Radziejowicach w ciągu drogi krajowej nr 8 w km 419+050

Obiekt MD1
Usytuowanie obiektu w km 418+717.50 drogi krajowej nr 8.
Długość obiektu – obiekt jednoprzęsłowy o długości przęsła 30 m i długości całkowitej 31,4m wykonany w technologii zespolonej.
Szerokość obiektu: 38,40m
Szerokość jezdni na obiekcie – 2x14m
Światło mostu – 4,01m
Przy zewnętrznych krawędziach obiektu zlokalizowano ekrany akustyczne o wysokości 4,0m
Obiekt zapewnia swobodną migrację dla dużych zwierząt: (szerokość suchej półki dla zwierząt 11m, wysokość minimalna 4m)

Obiekt WD2
Usytuowanie obiektu w km 419+060 drogi krajowej nr 8.
Długość obiektu – obiekt pięcioprzęsłowy o długości przęseł: 18m, 22,5m, 22,5m, 22,5m, 18m i długości całkowitej około 102m wykonany w technologii żelbetowej.
Przy zewnętrznych krawędziach obiektu zlokalizowano ekrany akustyczne o wysokości 4,0m

Obiekt MD3
Usytuowanie obiektu w km 0+302,70 zaprojektowanej drogi autobusowej (równoległej do drogi krajowej nr 8).
Długość obiektu – obiekt jednoprzęsłowy o długości przęsła 30 m i długości całkowitej 31,4m wykonany w technologii zespolonej.
Szerokość obiektu: 11,8m.
Szerokość jezdni na obiekcie – 2x3,5m.
Światło mostu – 4,32m.
Obiekt zapewnia swobodną migrację dla dużych zwierząt: (szerokość suchej półki dla zwierząt 11m, wysokość minimalna 4m).


Etap IV. Budowa węzła drogowego w Adamowicach w ciągu drogi krajowej nr 8 w km 409+588
Projekt przewiduje budowę wiaduktu drogowego w ciągu nowo projektowanej drogi łącznikowej w km 409+589,93 (wg pik. drogi głównej), oraz kładki dla pieszych w km 409+975.
Zaprojektowano konstrukcję ciągłą trójprzęsłową z belek strunobetonowych typu T-24 (przęsła skrajne) i T-27 (przęsło środkowe) opartą na łożyskach na przyczółkach i filarach. Konstrukcję posadowiono na palach wielkośrednicowych Ø150cm.

Dane ogólne:
Długość całkowita:
•5.40+25.50+30.00+25.50+6.60 =93.00m (w końcach skrzydeł)
•0.60+25.50+30.00+25.50+0.60 =82.20m (długość płyty w osi drogi)
Szerokość całkowita:
•11.76m + 0,40m (wsporniki pod latarnie)
Szerokość użytkowa:
•jezdnia 2x3,50m + chodnik 1,50m
Rysunek ogólny


WIADUKT w km 409+589,93 DK nr 8 (miejscowość Adamowice)
Plan sytuacyjny – wiadukt w km 409+589

KŁADKA DLA PIESZYCH w km 409+975 DK 8 (w sąsiedztwie węzła Adamowice)
Dane ogólne
Długość całkowita:
- 1,62m+2x20,50m+1,62m=44,24m (kładka)
- 2,05m+0,05m+12,70m+0,05m=14,85m (schody południowo-wschodnie)
- 0,05m+0,83m+2x21,00m+11,30m+2x1,64m+11,30m+18,45m+0,05m+1,45m=88,71m
(pochylnia południowo-wschodnia)
- 2,05m+0,05m+14,80m+0,05m=16,95m (schody północno-zachodnie)
- 0,05m+0,83m+2x21,00m+2x2,44m+20,25m+0,05m+1,45m=69,51m (pochylnia północnozachodnia)
Szerokość całkowita:
- 3,40m (kładka nad DK), 3,22m (pochylnie) i 2,08m (schody)
Na szerokość konstrukcji kładki składa się:
- balustrada z odsadzką i gzymsem 20cm
- pas ciągu pieszego 300cm
- balustrada z odsadzką i gzymsem 20cm.
Na szerokość konstrukcji pochylni składa się:
- balustrada z odsadzką i gzymsem 20cm
- chodnik dla niepełnosprawnych 100cm
- balustrada 20cm
- chodnik dla pieszych 150cm
- balustrada z odsadzką i gzymsem 20cm
Na szerokość konstrukcji schodów składa się:
- belka policzkowa z balustradami i gzymsem 29cm
- schody 150cm
- belka policzkowa z balustradami i gzymsem 29 cm.